Hermed aftaletekst til 1. behandling af budget i Slagelse Kommune:

BUDGETAFTALE 2021-2024 til 1. behandlingen i byrådet den 14. september 2020

mellem parterne

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance

1. Parterne i budgetaftalen er enige om at indgå en budgetaftale, der både tager udgangspunkt i det brede politiske samarbejde om hjælpepakken i forbindelse med Covid19-tiltagene i foråret 2020 og tager hensyn til de fortsatte udfordringer mht. Covid19 samt imødekommer de økonomiske udfordringer Slagelse Kommune står overfor.

2. Aftalen tager udgangspunkt i det af Økonomiudvalget den 24/8-2020 oversendte administrative budgetforslag, og parterne er enige om, at både usikkerheden om Covid19-situationen og de allerede gennemførte hjælpepakker betyder, at budgetaftalen for 2021 skal være præget af forsigtighed, og derfor er det aftalt, at der på nuværende tidspunkt ikke er mange nye investeringer eller driftsudgifter, men at aftalen skal genoptages og –forhandles senest i januar/februar 2021.

3. I forbindelse med budgetarbejdet har forvaltningen peget på fire strukturelle udfordringer, som parterne er enige om skal adresseres, jf. nedenstående. Indsatserne på alle fire områder finansieres af eksisterende bevillinger ved at flytte eller udnytte ressourcer fra eksisterende indsatser til de foreslåede mere fokuserede indsatser.

4. Parterne er desuden enige om, at der på enkelte områder skal justeres mht. ressourcer til investeringer og kommunal service, jf. nedenstående.

A. Strukturelle udfordringer

5. Parterne er enige om, at den daglige, kompetente og engagerede indsats på de enkelte fagområder skal suppleres af en mere vedholdende, tværgående og fokuseret indsats indenfor beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og mestring af eget liv for at skabe bedre livsvilkår for flere borgere og for at sikre varige muligheder for gode vilkår for alle borgere.

6. Parterne ønsker flere borgere i uddannelse og beskæftigelse, at uddannelsesniveauet løftes, at den samlede sundhedsprofil forbedres, samt at flere borgere kan mestre eget liv. Partierne ønsker en varig indsats for at skabe bedre livskvalitet for borgerne og derigennem sikre et samlet bedre økonomisk grundlag til gavn for alle borgere i Slagelse Kommune.

7. Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Civilsamfundet inddrages proaktivt i opgaveløsningen, og relevante foreninger indenfor bl.a. idrætten sikres nødvendige incitamenter for at deltage heri. Opgaven forankres i Børne- og Ungeudvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge, på anvendelse af straks-aktivering og på nye veje i den kriminalpræventive indsats. Med udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen fastsættes konkrete mål, indsatser og organisering inden udgangen af december 2020.

Byrådet har i samarbejde med skole og daginstitutioner igangsat et arbejde der skal sikre mere bevægelse. Vi ved fra forskning, at det øger trivsel og læring samt kan være med til at sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. Byrådet afsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg. Byrådets ambition er at sænke fraværet i folkeskolen med 2 %-point over de næste 3 år, hvorfor der nedsættes en projektgruppe som sammen med skolerne skal sørge for dels en ensartethed i registreringen og dels give skolerne redskaber til at sænke fraværet.
For begge dele har Børne- og Ungeudvalget den politiske forankring, og der følges op hver tredje måned.

8. Alle områder gennemgås mht. at afdække lovpligtige og ikke-lovpligtige udgifter med henblik på at synliggøre mulighederne for politiske omprioriteringer.

9. Partierne ønsker at forbedre den samlede sundhedsprofil i kommunen, som en af trædestenene for at mestre eget liv, øge uddannelsesniveauet og sikre flere i uddannelse og beskæftigelse. Forebyggelses- og Senioriudvalget koordinerer med udgangspunkt i sundhedspolitikken de indsatser der allerede gennemføres og foreslår konkrete handlinger for at forbedre sundhedsprofilen inden for småbørnsområdet, skolebørn, arbejdspladser, jobcentret og ældre medborgere, og der ligges vægt på, at foreningslivet inddrages i videst mulig omfang.

10. Partierne ønsker at etablere et Mestringshus (på Århusvej) – et tilbud og træningsbane for unge på kanten, idet eksisterende tilbud og indsatser inddrages. Antallet af borgere på førtidspension og borgere, der har behov for personlig og praktisk støtte (SL §§ 83 og 85) er stigende. Blandt vejene til at imødegå denne udvikling er, at udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 – 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet. Det vil typisk være unge, der har været anbragt, er i risiko for at blive anbragt eller er på vej til at få behov for voksenindsatser på voksen-psykiatriområdet. Deres behov kan bl.a. imødekommes ved at etablere et tilbud – et Mestringshus – med korte intensive forløb på dag- og døgnbasis, hvor fokus er på overgang til voksenlivet i egen bolig, udvikling af sociale kompetencer og fastholdelse i job og uddannelse.

11. På beskæftigelsesområdet er det vurderingen, at Slagelse kommune ift. andre kommuner har en effektiv beskæftigelsesindsats, og derfor skal fokus rettes mod at nedbringe forsørgelsesudgifterne ved at skabe bedre effekter i indsatserne. Det er vurderingen, at der med dette afsæt, kan opnås betydelige besparelser på forsørgelsesydelserne i de kommende år ift. de nuværende budgetprognoser for beskæftigelsesområdet, og analyserne og forslag til konkrete tiltag forelægges det politiske niveau seneste i november 2020. Parterne peger på straks-aktivering og VEU-mulighederne som redskaber, der skal inddrages mere på området.

B. Aftale om anlægsinvesteringer

12. Parterne er enige om, at søge masterplanen for Slagelse by færdiggjort, herunder skitsere de nødvendige investeringer og eksterne finansieringsmuligheder i forhold til planerne samt opdatere masterplaner for Korsør og Skælskør by. Dette arbejde er igangsat og følges nøje.

13. Parterne er enige om, at tage udgangspunkt i de af forvaltningen foreslåede ændringer i investeringsoversigten (jf. bilag 1), dog således at midlerne til IT/mobildækning i landdistriktsområderne ikke ændres. Parterne er enige om, at det løbende bør drøftes om enkelte anlægsinvesteringer helt skal udgå. Såfremt Tudeå projektet ikke igangsættes snarest påbegyndes sluseprojektet ved Næsby Strand.

14. Mht. fremsendte anlægsønsker fra fagudvalgene er parterne enige om, at prioritere følgende ønsker: etablering af skæve boliger (Holbækvej), nyt gulv i Vesthallen, spejdercenter KFUM i Vemmelev og handicapbadebro i Kongsmark samt fornyelse og renovering af offentlige toiletter.

Parterne er enige om, at Omø-færgen opgraderes, og at mulighederne for finansiering ved lånoptagelse udnyttes.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til ibrugtagningen af M/F Broen og 0,5 mio. kr. om året til driftsudgifter. Projektet forankres i kommunale ejendomme og skolerne og aktørerne i området søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen.

15. Parterne er indstillet på, at Slagelse Kommune aktivt deltager i boligudbygning i landsbyerne, fx i Boeslunde, Dalmose, Bisserup, Slots Bjergby mv. med henblik på, at der etableres nye boliger til en rimelig pris/husleje, og således at eventuelle udgifter til dette – fx grundkapital – tages direkte af kommunekassen. Det er ikke en forudsætning for at stille grundkapital til rådighed, at kommunen ejer jord i områderne, der kan anvendes til formålet, og projekterne må gerne ses i sammenhæng med private boligprojekter i samme områder.

Parterne er opmærksomme på, at der er markant efterspørgsel efter seniorboliger, herunder i fx Skælskør, og vil aktivt søge initiativer, der imødekommer behovet.

16. Parterne ønsker, at klubfaciliteterne til B73 opgraderes hurtigst muligt, og der afsættes knap 3,3 mio. kr. til dette. Det er dog samtidig en forventning om, at klubben sætter sig i spidsen for en markant udvikling af kvindefodbold i Slagelse Kommune. Samtidig er parterne opmærksomme på de igangværende drøftelser om ny partnerskabsaftale med SBI, og støtter en sådan ny aftale.

17. Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i hvert år til trafiksikkerhed med særlig fokus på skoleveje og cykelstier. De konkrete projekter udvælges af Trafiksikkerhedsudvalget og ETU, og der skabes klarhed over retningen mht. investeringerne i cykelstier.

18. Der afsættes en ramme til nødvendig infrastruktur på 10 mio. kr. hvert år i alle årene. Rammen udmøntes af fagudvalg efter en nærmere prioritering.

19. Parterne er enige om, at den vedtagne bæredygtighedsstrategi skal understøttes af budgetaftalen. Slagelse Kommune vil i de kommende år tænke klimainitiativer, styrkelse af biodiversiteten samt et bevidst ressourceforbrug ind i alle led af kommunens drift, herunder understøtte at de tre bundlinjer fra Verdensmålene skal være gennemgående i vurderingen og arbejdet med store anlægsprojekter. Med henblik på at understøtte denne omlægning af indsatser og styrke et nyt ”mindset” afsættes yderligere (7) mio. kroner årligt de kommende fire år. I alt (28) mio. kroner. Af disse afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til igangsætning af forundersøgelse af solcelleanlæg i Slagelse Kommune i samarbejde med SK Forsyning.

Parterne er enige om, at der skal være et særligt fokus på rent drikkevand, og parterne vil aktivt støtte op om etablering af ny kildeplads med tilhørende topmoderne vandværk, herunder evt. med udskillelse af kalk i vandet.

Bæredygtighedsdagsordenen skal blandt andet ses i sammenhæng med etablering af mere urørt natur, udtagning af lavbundsjorde og dermed som bidrag til både øget bindning af CO2 og forbedring af biodiversiteten. Desuden skal indsatsen for at forbedre vandmiljøet i Slagelse Kommune prioriteres.

Der reserveres 43 mio. kr. til en jordfond, idet parterne ligger vægt på, at midlerne løbende vil komme ind igen i takt med, at der indgås frivillige aftaler i forbindelse med jordbytning og videresalg til vandværkerne.

C. Aftale om driftsområder

20. Parterne ønsker en vurdering fra forvaltningen om, hvordan der kan investeres i yderligere restituerings- og aflastningspladser udenfor Slagelse by med henblik på færre genindlæggelser, kompetenceløft og bedre tilbud til borgerne. En samling af sundhedsuddannelser og lægefaglige miljøer bør indtænkes, og umiddelbart peger parterne på mulige lokaliseringer i fx Korsør Sygehus og Hjemmet ved Noret i Skælskør.

21. Der afsættes ekstra midler til brandsikring af centeret på Smedegade, aflastningsplader til hjemmeboende ældre og voksenelevløn til SSA-elever, jf. driftsønsker fremsendt fra FSU.

22. Klubområdet – overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger – ekstra 5 mio. kr. pr. år afsættes til dette for hele kommunen og forebyggelse indtænkes som omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde. DF bemærker, at Basen og Rosenkildevej bør sidestilles med andre klubber.

23. Parterne er indstillet på gradvist at øge aften- og natbemanding på plejecentrene over de næste to år idet der afsættes 5 mio. kr. til dette i 2021 og 10 mio. kr. i årene efter. Det bemærkes samtidig, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes.

24. Parterne er enige om, at afdække om genindlæggelser i psykiatrien kan nedbringes ved konkrete forbyggende tiltag herunder fx øget brug af skolepsykologer og forebyggende indsatser ift. misbrug blandt unge. Det pålægges borgmesteren, at søge at rejse en debat i fx KL-regi om kompensation i forbindelse med evt. øgede lokale omkostninger som følge af søgningen til psykiatrihospital mv.

25. Parterne er enige om, at arbejdet med at tiltrække events og en tilhørende reach-out-aktivitet ift. bosætningstiltag intensiveres med henblik på, at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune. Der afsættes 2 mio. kr. pr. år til dette (ikke lønudgifter), og kommunaldirektøren udarbejder senest i november 2020 forslag til forankring af indsatsen.

26. Samarbejdet med Team Danmark søges intensiveret, og det afdækkes, om der kan sættes yderligere fokus på de prioriterede idrætter, og om det lokale arbejde med unge sportsudøvere kan udbygges med særlig fokus på kombinationen af skole og idræt, herunder også med fokus på ungdomsuddannelserne.

27. Parterne er enige om, at tage fat på opgradering af kommunens stier, herunder mht. belysning i byområderne og informations- og opholdsmuligheder ved relevante steder. Ambitionen er, at udbygge et sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune for gående og cyklister, der skaber forbindelse til spændende opholdsrum og med relevant adskillelse af forskellige brugere. Fx indtænkes der nogle steder separate ridestier, mountainbike-stier o.lign. Det undersøges, om der kan laves aktivitetsstier, herunder fx mountainbikestier på støjvoldene ved motorvejen. Stisystemet skal have sammenhæng til kommunens strande, og det undersøges i den sammenhæng, om der kan sættes yderligere ind mht. at rense strande og generelt forbedre kvaliteten af kommunens strande, herunder om der er muligheder for, at fjerne mere tang fra strandene og genbruge dette.

Parterne hilser en plan for udviklingen omkring Antvorskov ruin velkommen.

28. Parterne er enige om, at øge bekæmpelsen af skadedyr fx mht. rotter og måger, og hilser de igangværende tiltag på området velkommen.

29. Sagsbehandlingstiderne på byggesager til erhverv skal inden udgangen af 2022 være blandt de korteste på Sjælland. Den pukkel, der pt. er mht. landzonetilladelse, skal der afsættelses ekstra midler til, så den kommer på linje med nævnte målsætning for byggesager til erhverv. Nævnte målsætninger må ikke forringe sagsbehandling og service i øvrige byggesager.

30. Som en del af borgerrådgivningen etableres en stilling, med det formål at agere som uvildig myndighed, som kan mægle/rådgive udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager. Borgerrådgiverne kan selvstændigt rejse opmærksomhedssager i forhold til forvaltningen med henblik på at sikre borgernes rettigheder.

D. Andet

31. Parterne er enige om, at ansøge om en skattenedsættelse på 0,2 %-point med tilhørende fuldt tilskud fra staten, dog således at ingen parter er forpligtet til at stemme for en sådan skattesænkning, og således at der forinden endelig beslutning tilvejebringes en vurdering af de samlede overordnede økonomiske effekter af en sådan skattenedsættelse.

32. Parterne er enige om, at ovenstående aftale i sin helhed danner baggrund for 1. behandlingen af Budget 2021-2024.

33. Parterne er enige om, at midlerne til bymidtekontorerne bør forlænges, ligesom midlerne til KIT bør videreføres. Parterne bemærker endvidere, at de i budget 2020 indeholdte midler til småjob, førtidspensioner og normeringer i daginstitutioner videreføres.

34. Parterne er enige om at fremme effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten, og peger bl.a. på en ny struktur for den kommunale tandpleje. Med henblik på en optimal ressourceudnyttelse og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret personale og skabe et attraktivt fagligt miljø samles den kommunale tandpleje i Slagelse, tæt på tog og motorvej. Enheden suppleres af en mobil enheder, der kan komme rundt i hele kommunen.

35. Parterne er enige om, at afsøge mulighederne for nye former for finansiering af idrætsfaciliteter med udgangspunkt i de konkrete ønsker til en ekstra hal i Sørbymagle, et konkret samarbejde om samling af idrætter i eksisterende erhvervslokaler samt ønsket om at etablere en gymnastik-springhal. Arbejdet med disse tre projekter igangsættes med det samme, og det er en fælles ambition, at der herigennem skabes modeller for udbygning af idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune, der kan skabe grundlag for en fælles forståelse af prioriteringernee mht. udbygning og opgradering af kommunens idrætsfaciliteter, herunder fx en udbygning af Storebæltshallen, idet mulighederne herfor og tilhørende omkostninger undersøges nærmere.

36. Parterne er enige om, at byrådet med udgangspunkt i et konkret boligprojekt tager en åben drøftelse med investorerne om de udfordringer investorerne ser ved større boligprojekter i Slagelse by. Drøftelsen skal afdække, om rammebetingelserne matcher byrådets ønske om flere boliger, og om der eventuelt er behov for at justere rammebetingelserne. Økonomiudvalget arrangerer snarest muligt en sådan drøftelse, idet hele byrådet inviteres til drøftelsen.

37. Parterne prioriterer anvendelsen af velfærdsteknologi særdeles højt, og der afsættes yderligere 2 mio. kr. om året til at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi i Slagelse Kommune. Desuden undersøges det, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse. Dog ikke på ældreområdet, hvor det afdækkes, om der i lyset af demografiudviklingen kan gøres brug af etablering af friplejehjem og private ældreboliger som erstatning for nye kommunale investeringer på området.

38. Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 4 mio. kr., som erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør i enighed kan disponere over til forskønnelse eller andre tiltag til fremme af handel og byliv. Det undersøges samtidig, om opgraderingen af Algade i Skælskør kan gøres billigere end oplægget nævnt i budgetønskerne

39. Med henblik på yderligere finansiering er parterne enige om, at prisfremskrivningerne nulstilles i budgettet, hvor dette er muligt; at allerede gennemførte administrative reduktioner medtages i budgettet, og at der i 2022 indlægges en reduktion i centrale overførsler jf. forslag fra chefgruppen. Samlet set giver dette finansiering på 7,7 mio. kr. i 2021, 48,3 mio. kr. i 2022, 50,6 mio. kr. i 2023 og 73,3 mio. kr. i 2024. Der indlægges tillige lånerammer på niveau med 2021 i overslagårene. Den samledes budgetbalance er vist i bilag 2

Del på sociale medier