Budgetaftale mellem Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

På baggrund af det store underskud i 2021, samt en række overraskelser med større merforbrug end først antaget, valgte et flertal i byrådet den 31. januar at åbne budget 2022.
Efter en omfattende proces, hvor alle fagudvalg er blevet inddraget, har B, F, C og V valgt at indgå et budgetforlig og vil i de kommende uger fremlægge et nyt forslag til budget 2022 for økonomiudvalg og byråd.

Processen har båret præg af alvoren i opgaven. Hele den kommunale organisation har været involveret, og rigtigt mange har bidraget med betragtninger og forslag undervejs.
Høringsprocessen, der godt kunne have varet lidt længere, men hvor der trods alt er modtaget flere hundrede gode og seriøse kommentarer fra virksomheder, brugerbestyrelser, foreninger mv., har bidraget til at skabe et solidt fundament i en særdeles vanskelig situation. Parterne vil gerne udtrykke vores respekt og taknemmelighed for den store indsats, der er blevet lagt i at tilvejebringe et gennembearbejdet beslutningsgrundlag.

Budgetforliget indeholder markante budgetreduktioner – på i alt 115 millioner kroner. Sum af prioriterede forslag 2022

Flere af de områder, hvor der nu foretages en markant opbremsning, havde i 2021 store overskridelser.

Det drejer sig om det særlige børn og ungeområde og skolernes specialundervisning, der overførte et merforbrug på henholdsvis 29 millioner og 12 millioner kroner. For at give disse områder en mulighed for at komme i mål, nulstilles disse overførte merforbrug. Parterne er enige om at finansiere disse overførte underskud af kommunens kassebeholdning. Kassetræk

Det særlige børn og ungeområde, socialudvalget
-29.000
Specialundervisning, skoleområdet
-12.000 Total – kassetræk -41.000

Vi genindfører prisfremskrivningerne fra 1. juni 2022. Det medfører en merudgift på 11 millioner kroner.
På anlægssiden har det ligeledes været nødvendigt at gå alle projekter igennem med henblik på at minimere udgifterne. Med de overførte anlægsprojekter fra 2021 var der vedtaget projekter for mere end 300 millioner.

I efteråret skal byrådet tage stilling til et flerårigt anlægsbudget, hvor vi i et passende tempo – ud fra det råderum, der er til stede – kan lægge en realistisk plan for de nødvendige anlægsprojekter i 2023-26.

Samlet forventes anlægsprojekter i 2022 og 2023 på max. op til 400 mio. kr.

Der er desuden blevet ændret i budgetforudsætningerne i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. I det nye budget indregnes de demografiske ændringer på både indtægt og udgiftssiden i modsætning til tidligere, hvor det kun var indtægterne, der var indregnet. Der afsættes desuden midler til byggemodning, så salg af grunde bliver mere realistisk.

Den voldsomme opbremsning er desværre nødvendig, og vi er langt fra i mål endnu. I 2023 ophører det særlige tilskud på 50 millioner kroner, som Slagelse Kommune fik midlertidigt i 2021 og 2022. Samtidig mangler vi at gennemføre de strukturelle ændringer, som tager flere år at få gennemført – ikke mindst på skoleområdet henstår der store og svære beslutninger. Så lige efter sommerferien skal byrådet i gang igen med at finde løsninger og få bragt balance mellem indtægter og udgifter.

Målet er, at vi efter sommerferien kan vedtage et flerårigt budget, både på drifts og anlægssiden, som kan skabe den nødvendige ro i kommunen.
Det har været en særdeles vanskelig proces, som vi alle gerne havde været foruden. Og vi er klar over, at vi ikke er i mål endnu. Først i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene vil vi have fået bragt balance mellem indtægter og udgifter.

Foto: JDL