Økonomiudvalget er enige om, at der som supplement til nationale hjælpepakker etableres en lokal hjælpepakke på 50 mio. kr., der yderligere kan være med til at understøtte det lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet. Det blev besluttet på Økonomiudvalgets uformelt virtuelt møde søndag den 29 marts 2020. Det oplyses i en pressemeddelse.

Ved udvælgelse og prioriteringen af indsatser i det kommunale system skal det tydeligt fremgå, at hjælpen bevilges på grund af Corona-epidemien og tilstødende konsekvenser heraf og ikke for at et område generelt er nødlidende. Det betyder, at der skal være tale om midlertidige indsatser, gerne med hurtige/kortsigtede effekter, idet man må forvente at økonomien vil normaliseres på sigt.

Skal der prioriteres mellem indsatserne, vil det veje tungest, at der samtidig kan peges på en “kommunal eller lokal merværdi” for så bred en gruppe som muligt; og det skal sikres, at det kan foregå ubureaukratisk og transparent og så vidt muligt uden forskelsbehandling. 

Der er enighed om, at prioritere hurtig og fleksibilitet højt og derfor overlades initiativer, implementering og opfølgning i så høj grad som muligt til chefgruppen, der får til opgave at koordinere og sikre igangsætning af initiativerne og prøvehandlinger.

Det politiske niveau holdes løbende orienteret om igangsatte tiltag; og fagudvalgene spørges allerede i den kommende uge (uge 14) til råds mht. mulige nye tiltag eller fremrykning af allerede vedtage projekter på deres områder.

Økonomiudvalget er på den baggrund enige om, at
1. Der igangsættes hurtigst muligt allerede vedtagne vedligeholdelsesopgaver og mindre anlægsopgaver med brug af lokale virksomheder, herunder også hvis sådanne opgaver er planlagt til de kommende år.
2. Der afsættes en pulje til nye tiltag på 50 mio. kr., der kan modgå den nuværende krise og skabe aktiviteter i vores kommune, og fagudvalgene bedes snarest muligt drøfter mulige tiltag indenfor deres respektive fagområder.
3. Finansieringen sker med reduktion af “centrale overførsler uden begrundelse” med 30 mio. kr. og resten finansieres via kassen.

Der afholdes et formelt ekstraordinært Økonomudvalgsmøde torsdag den 2 april 2020 kl. 16.00. hvor der følges op på ovenstående samt input fra fagudvalgene og evt. yderligere tiltag i Økonomiudvalget.